آرد خبازی

آردی است که حدود ۸ الی ۱۲ درصد بسته به نیاز مشتری سبوس‌گیری شده و در آن از لایه‌های خارجی گندم و تا حدودی مغزدانه (اندوسپرم) استفاده شده به همین خاطر خاکستر و فیبر فراوانی در آن وجود دارد.)