آرد فانتزی

این محصول از ترکیب مغز دانه گندم با سایر قسمت‌های اندوسپرم (مغزدانه) گندم به منظور تامین خواص کشسانی، رنگ، جذب آب بهتر و قابلیت نگهداری گاز در تهیه نان‌های صنعتی و حجیم تولید می‌گردد